Домнинская сельская библиотека
Для каждого человека слова "Родина", "Родная земля" звучат свято. Родная земля - та, которую "с детства запоминаешь до мельчайших подробностей - с её речушками и холмами, опушками и полянами, с ягодами и грибами и другими лесными дарами, с её святыми "обоо" вдоль горных троп, с её журчащими родниками, с культовыми символами Матери - Земли, на которые кладут памятные камешки как дары Небу - Отцу и хозяевам гор, а на стволы и ветви деревьев, растущих на святых местах, привязывают разноцветные ленточки. Та, которую помнишь всю жизнь вместе с ароматами голубых склонов каменистых сопок и гольцов, поднимающихся выше трёх тысяч метров над уровнем моря, окаймлённых синими подножиями величественных хребтов" (д.и.н., проф. С.Ш.Чагдуров. Угай зам. 2002, июнь).
Как любое село республики, Домна имеет свою интересную историю. В книге В. Байбородина написано: "Село Домноеравнинское основано в 1864 году, переселенцами из Читинского округа... Основное строительство посёлка происходит в 1864 году, когда в приказном порядке на почтовую станцию Домна начали переселять крестьян из центральных губерний России. Переселенцами, в основном, были татары и чуваши, а также несколько крестьянских семей читинских селений" (Байбородин В.А. Тракт подле Яравня - озера: очерки по истории заселения Еравнинского района Бурятии.-Улан-Удэ: 2005, с.75).

Домна, Домка река, приток озера Малая Еравна. Проезжая в 1955 году по этому месту Маак писал: "У бурят эта река называется Ару Доню, т.е.
Северная и берёт начало с Яблоневого хребта, Убур Донью - Южная Домна.
Буряты реку называют Догнын гол.

C целью создания информационных ресурсов, имеющих историко-культурное, актуальное значение для местного населения стараюсь пропагандировать местный материал:
- Участвовала в конкурсе «Минии нютаг» ИД «Буряад унэн» со статьёй «Yлгы мунгэн Догномни – улзы наhанайм гуламта».
- Дала интервью на радио ФМ об истории села, о выдающихся людях, прославляющих тоонто, о матерях – героинях…(запись прилагается)
- В газете «Буряад унэн» от 19.10.2022 г. вышла статья «Домог суута Догно нютаг».
- Журналист бурятского телевидения Гунсыма Тудупова сняла документальный фильм о Еравне, посвященный 95-летию района «Yлзы нютаг». Здесь мне предоставили почетную миссию рассказать о своём уникальном озере Соболка.

Домог суута Догно нютаг
Хэлыт, хани нүхэдни,
Хэды гоёб даа, Догномнай!
Эндэ манай тоонто,
Энхэрэн байдаг хэзээдэш!...

Жанчипова Бадмаханда Могломовна, 63 наhатай, багшын ажалай ветеран, 8 жэл Догнын номой санда худэлнэб. Нютагайнгаа домог туухээр, арад зонойнгоо намтараар hонирхожо, данса суглуулнаб.

Ангаар баян хүбшэтэй, загаhаар дүүрэн нуурнуудтай, үргэн уужам дайдатай гушан гурбан Гулбай, гурбан Ехэ Яруунын зүүн урда зүгтэ, аймагай түб Нарһата һууринһаа 12 модоной газарта манай Догно нютаг оршодог. Уужам Ярууна хатан эжын үбсүү түшэһэн Догно нютаг юм.

Манай нютагта домогто ороhон Сооболхо нуур бии. Хуушан монголhоо оршуулхада, « оёоргүй» гэhэн удхатай. Дундаа оёоргүй, ехэ гунзэгы, дороо эрьюулгэтэй нуур.Уһаниинь һадаһаар Догно гол руугаа урдадаг. Догно голнай Бага Ярууна нууртаа шудхан ородог. Сооболхо нуур Ехэ ба Бага нуурнуудтай доогуураа холбоотой гэжэ нютагай зон хэлсэдэг байгаа. Урда сагта нэгэ морин Сооболходо ороhон аад, Бага Яруунада гараа гэжэ урданай зонһоо дуулаа һэм.

Энэ нуурһаа баруун тээшээ холо бэшэ "Үртөө булаг" гэжэ багахан нуур бии. Үльгэр домог соо " эдэ хоёр багахан нуурнууд хадаа Ярууна хатан эжын хоёр нюдэн гэжэ хэлэгдэдэг. Харин хоёр Хуһан Толгоймнай хоёр хүхэниинь» - гэжэ Дашиев Буда-Жана бэшэһэн байна.

" Гурбан ехэ Яруунын зүүн урда, гушан гурбан Гулбайн баруун урда, хойноһоонь харахада, хоёр ехэ хуһан толгой тобойлдожо һууха юм. Тэдэ хоёр хуһан толгойе зүүн хуһан толгой, баруун хуһан толгой гэжэ тэндэхи зониинь нэрлэдэг байгаа. Эгээл энэ зүүн хуһан толгойн үбэр энгэр дээрэ эһэ тортогто дарагдашаһан муухан харахан гэртэй, улаан сурба Очир үбгэнэйхи һуудаг һэн. Үгытэй ядуу Очир үбгэн үдэр бүри ан гүрөөһэ агнажа, улаан сурбаяа тэжээдэг юм һэн ха.
Нэгэтэ Очир үбгэнтэн хүбүүтэй болобо. Балайшье тэрээндээ баярлаагүй, баһа нэгэн гараба даа гэжэ эхэнэртэеэ гүбэр-шэбэр гэлдээд, абяагүйхэн абажа мансылаад, аягын шэрээ дээрэ табижархиһан юм гэжэ хэлсэдэг.Удабашьегүй, Олзойн Сампил гэдэг үүри нүхэрынь ерэбэ. Мүнөө һаяхан гараһан хүбүүень хаража, ехэ баярлаад, "Намда аса, бишни хүбүүгүй байнам,"- гэжэ эрихэдэнь, Очир үбгэн урматай баяртайгаар хэрэгтэй һаа, абыш гэжэ Сампил үүридээ үгэжэрхиһэн байгаа...

Хэдэн жэл болоод байхада, Олзойн Сампилай хүнһээ хүбүүшэлжэ абаһан хөөрхэн бишыхан хүбүүниинь һархагархан боложо, эжы абадаа эрхэлэн байхадаа, хүн болохо багаһаа, хүлэг болохо унаганһаа гэжэ абари зангаар аялдар номхон бэлэй. Бишыхан Сэрэнжаб Сампилов, арай гэжэ арбаад наһа хүрэһөөр, аба эжыдээ хэды эрхэ тангил байгаашье һаа, эсэгын үгытэй ядуу байһанһаа баян Гамовай хони адуулжа, олзо бэдэрдэг болоо һэн"...

Хоца Намсараев «Арадай уран зурааша» гэжэ рассказ соогоо 1947 ондо бэшэһэн байна. Догнынхид суута уран зурааша Сэрэнжаб Сампилович Сампиловаараа омогорхожо ябадаг.

Үртөө булагһаа зүүн урагшаа, " Долоо морито" гэжэ багахан нуур бии. Урда сагта шүдэрлэһэн долоон морид орой намар уһа бэдэржэ ябатараа, мүльһэн сүмэржэ, нуурай шабарта шаагдашоо гэжэ баһа нэгэ домог бии.

" Ярууна хатан эжы, Сооболхо хатан эжы, Догно хатан эжы"- гэжэ нютагайхид ехэ хүндэтэйгөөр нэрлэжэ, гамтайгаар хандадаг. Жэл бүри догнынхид сугларжа, Сооболхо нууртаа ламанараа залажа,зай табижа, Лусууд тахилга үнгэргэдэг заншалтай.

"Мархаасаан" гэжэ үргэлтэй газарта бүри урда сагта юһэн гал түлеэд, морин дээрэ гүйлгэлдөөд, хэн олон гал унтараанаб гэжэ мүрысэдэг байһан" – гэжэ нютагай үндэр наһатай Борис баабай хөөрэһэн байна. Энэ газарта нютагай зоной хүсөөр 2021 ондо Зүмпрэл субарга бодхоогдоо.

Урда сагһаа cуутай, үргэлтэй мүргэлтэй Баруун Хуһан Толгойнгоо магнай дээрэ 2007 оной зунай һайхан сагта нютагайнгаа дүрбэн ехэ ламанартаа зорюулжа, «Бадма сэсэг» субарга олон зоной хүсѳѳр бүтээгдээ.

Эхэ нютагаймнай омогорхол - эрдэмтэ, суута ламанарнай
һаарамба лама Цыреторов Бальжи-Нима Бадмаевич (1903-1974)
Дорюун бэрхэ хүбүүдтэй Догно нютагнай hайхандаа.
Дэмбэрэлтэ хэрэг бүтээhэн Дээдын ламанарнай гайхал даа.
Базарай Шойдогой Агваан-Нима, гэбшэ, эмшэ лама
Алдар суута хүбүүдтэй Ара Догномной һайхан даа
Арюун хэрэг бүтээһэн Агуу ламанарнай байхал даа
Чимит-Доржи-габжа лама-Мүнхэ ламын багша

Олоной хэрэгэй түлѳѳдэ оролдоо манай ламанар.
Оронойнгоо эрхэ сүлѳѳдэ ойлгуулаа ухааемнай заһан
Дугарай Cэбээнэй Шэмэд габжа.
Цыбиков МункоЗодбоевич (1909 – 1992) XXI Бандида Хамба лама
Зүблэлтэ засагай үедэ зүдэрѳѳ тэдэ ГУЛАГ-аар
гэртээ бусажа эдэмнай гэрэлтэ номнолоо ойлгуулаа
(Бато-Очир Цыренов)
"Инлагта" гэжэ Үдэ гол руу шудхан ородог гол , эрьеэрнь үргэн уужам тала дайда тухай Буда-Жана Дашиевай бэшэһээр.

-Хүбшын хүхэ ногооной үндэр ута байхада, буртаг намаг газарта буряад зон ажана тайбан һуудаг байгаа ха.Тэрэ гэһэнһээ хойшо он жэл ошожо, тэндэхи нютагтань орто хамниган нүүжэ ерээ хаш. Анха түрүүн һуурижаһан буряад зоной тэрэ бууса сабшалан хадаа ехэ ногоотой байһан дээрэһээ "Энэ ногоото" гэгдэһэн аад, хамнигадай ерэһэнһээ хойшо "Инлагта" гэжэ нэрэтэй болоо гэхэ.

Мүн баһа зарим зоной хэлсэдэгээр, тэндэнь ургадаг үндэр утанууд инагта гэжэ ягаан сэсэгэй элбэг һэн хойно, инагта гэжэ үгэ "Инлагта" болоо гэлсэгшэ.

Баргажан ба Витим.

Айхабтар баян нэгэ Лусай хаанай хоёр хүбүүд бэеэ хүсэхэдөө, наһа бараһан эсэгынгээ хэшэгһээ нэгэ тулам алта хубаагаад, хоёр тээшээ таража, аза талаан туршаха, аян замда мордохо гэжэ шиидэбэд.

Эдэ хоёр хүбүүдэй аха болохо Витим гэжэ нэрэтэйнь хяһууршаг, харин дүү болохо Баргажан хадаа дэлгэр сагаан сэдьхэлтэй бэлэй.

Тэдэ хоёр үглөөнэй улаан наранаар зөөриеэ хубаан, хоёр тээшээ таража, ажабайдалай аза талаан туршаха гэжэ хэлсэн унтабад ха. Һайхан үдэрэй мандаһан хойно, һажаһан нойрһоо Баргажан дүүгэй һэрихэдэ, аханииншье, алтанииншье байбагүй. Гэнэн хонгороо һая мэдэржэ,үлын харахадань, аханиинь хахад харгыдаа дүүлижэ ябаба ха. Тиихэдэнь халаг хухы урьяжа байтараа, булагайнгаа эхинһээ уһа сасан, элдэб зүйлэй аршаан болгожо, саашаа ябахадаа, эсэгынгээ анда нүхэр Байгал далайһаа омоли болон бусад загаһанай хэшэг урьһалжа, бар тайгын сабдаг эзэдһээ булга, халюу эрижэ, хоёр эрьеэрээ үлир мойһо ургуулжа, хүн зониие баясуулан, мүнөөшье хүрэтэрөө байдаг гэхэ.

Харин Витим ахань зүүн хойшоо зүһэ буруу дайда руу гулдиран, хада яана алим бэ гэжэ, бар тайгын гүн энэ гү гэжэ арилһан гэдэг.Эндэһээ Витимэй гол алтаараа суурхадаг, харин Баргажан гол баран зоной баян хэшэг булга халюугаараа суурхадаг юм.

Буряад унэн. 2022 оной октябриин 19.

Yлгы нютаг. Яруунын аймаг
«Үлгы нютаг». Цикл программ на бурятском языке, посвященный 100-летию республики. Каждая телепрограмма посвящена одному из районов Бурятии. В них отражается история и современность района, значимые события, происходившие в районе, рассказ об известных личностях, молодёжи.
Смотреть
Библиосумерки
«Догнын уран гартан»
1 июня в библиотеке прошли библиосумерки под девизом «Догнын
уран гартан».
Мероприятие приурочено Году культурного наследия народов России
и 95-летию со дня образования Еравнинского района. На встречу были
приглашены гости:
- Жамбалова Е-Х. Г.- автор гимна села, почетный пенсионер района;
- Цыбиков М-Ж.Ц. – кандидат ветеринарных наук, выходец с. Домна
- Цыренова Ж.Ц. – директор музея им.Сампилова с.Сосново-Озёрское.
Праздник после вступительного слова библиотекаря открыл Цыреторов
Тамир, ученик 4 класса стихотворением Жаргалмы Галтаевой «Минии
нютаг».

Директор музея показала документальный фильм об основоположнике
бурятской живописи, народном художнике Бурятской АССР, заслуженном
деятеле искусств РСФСР – Ц.С.Сампилове. Великий художник родился в
нашем селе, мы должны знать и гордиться этим. Его именем названа одна из
улиц села. Библиотекарь познакомила с книгами «Цыренжап Сампилов»,
«Уран биирын аялга», « Этнографические зарисовки».
Стихотворение Доржиевой Дулмажап «Дуунайм эхиндэ мүнхэхэн»
наизусть прочитала Цыреторова Сарюна, ученица 7 класса.
Домна богата талантливыми людьми. Среди них «Самородок из
Турхула» - Цыжипов Б-Н.Д. С его творчеством познакомила гостей
Жанчипова Б.М.

Со стихотворением своей сестры Цыбиковой Евдокии Цыреновны
«Тоонто нютагни» познакомил земляков Мунко Цыренович.
О своём однокласснике, самодеятельном художнике Намсараеве Е-Д.
Ц. рассказал Цыбиков М-Ж.Ц. Это ему подарил художник свою работу
«Грезы табунщика». Мунко Цыренович передал в дар музею, чтобы другие
посетители могли посмотреть, познакомиться с работой Ешидоржи
Цыремпиловича.

Со стихотворением Г.Г.Чимитова «Домог суута Догно нютаг»
порадовал гостей Цыреторов Тушин, ученик 3 класса.
Жаргалма Цырендоржиевна приехала с экспонатами музея, всем дала
возможность познакомиться с работами местного художника Дашиева Б-Ж.Б.

Детям понравились поделки художника из корней деревьев, взрослые узнали в его рисунках бабушку – Жигжидэй Дарижаб, его супругу в молодости.
Мама Буда - Жаны – Феодосия Содномовна - мать-героиня, родившая и
воспитавшая 13 детей: 10 мальчиков и 3 девочки. Буда-Жана был самым
старшим сыном в семье Дашиевых.
Показала презентацию его работ – иллюстрации к учебнику «Үзэглэл".
На библиосумерках присутствовало 25 человек.
«Талантливый человек талантлив во всем»
29 апреля в Домнинской сельской библиотеке прошел информационный час «Талантливый человек талантлив во всем», посвященный 85- летию со дня рождения самобытного бурятского художника Владимира Тогочиевича Банзаракцаева. Присутствовали учащиеся начальных и средних классов.

Библиотекарь познакомила детей с биографией художника, с его орнаментами. Среди них есть такие орнаменты, как «Соболка» и «Үртөө булаг", посвященные нашим озеркам. Эти два орнамента украшают интерьер нашей библиотеки. В майские праздники с ребятами ездили на местность «Үртөө булаг".

Обратила внимание детей на альбом «108 огоньков лампады» - «108 зулын мүнхэ гэрэл". Альбом состоит из цветных иллюстраций, которые представляют 108 ленточных орнаментов. Каждая работа имеет своё название. Рисунки можно использовать в различной сфере: в текстиле, архитектуре, строительстве и т.д.

В своей деятельности как самобытный художник Владимир Банзаракцаев стремится донести до читателя всю красоту жизни. Воодушевленный таинством духовной силы, он решил через орнаменты показать и рассказать об удивительном мире, в котором мы живём. Мир ведь многогранен.

В библиотеке была развернута книжно-иллюстрированная выставка «Бурятский орнамент в творчестве Владимира Банзаракцаева». На ней основное место занимает альбом «Владимир Банзаракцаевай уран зурагуудта Буряад угалза».

Для своих удаленных читателей библиотекарь выложила в группе видеофильм, посвященный творчеству Банзаракцаева Владимира Тогочиевича в связи с юбилейной датой.

«Байкал – жемчужина Сибири»
18 марта в Домнинской сельской библиотеке прошел библиотечный
урок по экологии «Байкал – жемчужина Сибири». На уроке присутствовали
12 учащиеся начальных и средних классов. Из рассказа библиотекаря дети
поняли, что Байкал – самое глубокое озеро мира. В него впадает 1123
водотока, вытекает одна Ангара. В Байкале обнаружено 1200 видов
животных и более 600 видов растений. Уникальным обитателем Байкала
является нерпа (около 80 000 особей). Из 50 видов рыб наиболее ценны –
омуль, хариус, озерный сиг.
Байкал – уникальное озеро, но как и у любого природного объекта есть
свои экологические проблемы. В 1996 году озеро было внесено в Список
объектов Всемирного значения ЮНЕСКО.
Отрадно, что некоторые дети побывали на Байкале. Плохо, что они
плохо осведомлены о голомянке, об омуле и нерпе, в целом дети очень мало
читают.
Своим юным читателям посоветовала прочитать следующие книги:
1. Тулохонов А.К., Екимовкая О.А., Бешенцев А.Н. Я познаю Байкал. –
Новосибирск: Наука, 2002.
2. Все о нерпе.
3. Книги Виктории Алагуевой.
4. Просмотреть в интернете материал про Байкал.
уншагша Сэсэг Дамбаева Сэрэгшын үдэрөөр амаршална!
Сэрэгшын үндэр нэрэтэй
Үдэрөөр амаршалнаб!

Нангин сэдьхэлэй хүбшэргэй,
Нарата һайхан үглөөгүүр,
Наран туяа соохонуур,
Нангин эхын үреэл,
Далгын гороодо дом.

Эрэ хүн, эмээлтэ
Хазаарты багтааха,
Эзэн хүн эльгэн дэлхэй,
Алиш сагта һахюуһан,
Абарал бурхан шүтэл.


Аба хүн хүдэр хана,
Хэлэһэн үгэнь үнтэй,
Зориһон зоригынь сэнтэй,
Һураар татаһан һургаалынь,
Наһанай заршам.

Алтан дэлхэйн аршалагша,
Амгалан байдал түхөөгшэ,
Хатуу сагта түшэлгэ,
Бэрхэтэй сагта тулга,
Буян дээдэ бурхадһаа
Заяа залаалагша, эрэ хүн.

Абанар, хүбүүд, ашанар,
Зээнэр зээнсэр, сэрэгшэд,
Эрэ хүнэй һүлдэ хүсэн,
Элэшэгүй шэрэм булад,
Эсэшэгүй нэрэ соло,
Шинии тооно шүхэр.

С днём Защитника Отечества,
Сэрэгшын үдэрөөр!
Юная читательница Домнинской сельской библиотеки поздравляет с 23 Февраля
День Защитника Отечества — праздник всех мужчин, от мала до велика. В этот прекрасный, немного суровый зимний праздник хочется вспомнить наших дедов и отцов, которые своими потом и кровью доказали, на что они готовы ради Родины. Хочется обратиться и к нашим мужьям, и к нашим братьям, пожелав им никогда не испытать ужасов войны и доказывать преданность своей державе лишь только на мирном поприще. Хочется также поздравить и наших детей, мальчишек, в каждом из которых уже заложена та стойкость, та преданность и та сила духа, которая не только делает из мальчика — мужчину, но и творит из него настоящего Защитника Отечества. С праздником, дорогие мужчины и мирных дней всем нам!

Итигилова Амина
"Я из песенного края, я сын этих гор и вод..."
Дамдинов Николай Гармаевич родился 6 января 1932 года в улусе Угнасай Баргузинского аймака. Еще в школьные годы увлекся творчеством А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова и эту любовь пронес через всю свою жизнь, мастерски переводя на родной язык стихи и поэмы великих поэтов.

В 1951 г. Николай Дамдинов заканчивает среднюю школу с золотой медалью и становится студентом Литературного института им. А.М. Горького. Здесь, в стенах высшей школы, раскрылся яркий талант поэта. Первая книга стихов «Баргузин», изданная им в 1955 году, была встречена как явление в бурятской поэзии, и ее автор сразу же твердо встал в шеренгу ведущих стихотворцев республики.

В 1975 году за книги стихов «Четыре неба» и «Апрель» Н.Дамдинову была присуждена Государственная премия РСФСР имени Горького.

Н.Г. Дамдинов известен как драматург и киносценарист. По его сценарию «Пора таежного подснежника» Свердловской киностудией поставлен одноименный художественный фильм, который был отмечен премией на Всесоюзном кинофестивале в Минске в 1960 году.

Значительное место в жизни Н.Г. Дамдинова занимала общественная и государственная деятельность. В течение 17 лет (1975-1992) он возглавлял Союз писателей Бурятии. Трижды избирался секретарем Союза писателей РСФСР. В 1979 году он становится депутатом Верховного Совета СССР. В 1985 году он избран депутатом затем и Председателем Верховного Совета Бурятской АССР.

В конце 80-х годов он становится членом Комитета по Ленинским и Государственным премиям СССР при Совете Министров СССР.

Николай Дамдинов с высочайшим достоинством представлял бурятскую литературу во многих республиках, областях, краях страны и за рубежом. Помнят голос поэта в Киеве, Баку, Самарканде, Ереване, Горно-Алтайске, Махачкале, Костроме, Чите, Иркутске, Пскове, Михайловском, Тарханах, Краснодаре, Хабаровске.

Все творчество Н.Г. Дамдинова проникнуто духом дружбы народов, прежде всего, русского и бурятского:

Какие могут быть о дружбе споры?
Здесь наши мненья издавна сходны:
Имей мы даже золотые горы,
Все ж без нее мы были бы бедны.

В последние годы жизни Народный поэт Бурятии Н. Дамдинов отдает много времени переводам издавна любимых Пушкина и Лермонтова. Проявляет большую заботу о подрастающем поколении писателей, развитии родного языка, воспитании детей. Он для младших школьников выпускает книжку о Гэсэре, стихотворный пересказ отдельных сюжетов из «Сокровенного сказания монголов».
Умер в 1999 году.
"Эжымнай эгээл
хүндэтэй хүн"
Догнын номой сан Эжынэрэй һайндэртэ зорюулһан "Эжымнай эгээл
хүндэтэй хүн" гэжэ челлендж-амаршалга онлайн аргаар үнгэргэбэ. Галданова
Туяна Зоригтуевна һайхан дуугаараа эжынэрые амаршалаа. 5-6 ангиин хоёр
басагад Гунгарова Лыгжина ба Жамбалова Сэлмэга Цырен-Дулма Дондогойн
"Эхэ" гэжэ шүлэг уран гоёор уншаа. 4-б ангиин һурагша Раднаев Аламжи
Шираб Нимбуевай "Уран эжы" гэжэ шүлэг уншаба. Дамбинова Туяна эжыдээ
амаршалга –ролик бэлдээ. Бунеева Светлана Жамбаловна Талана
Дымбрыловагай шүлэгөөр эжынэрые амаршалаа.
Хүрьһэтэ алтан дэлхэй дээрэ хүн боложо мүндэлхэһөөшни холо урид
шинии түлөө үдэр һүниин һанаа үнөөндэ абтажа, элүүр энхэ түрэхыншни
түлөө оролдоһон хэн бэлэй? Аятай бүлеэхэн альгатай, энхэргэн халуун зүрхэ
сэдьхэлтэй, уринһаа урин шарайтай эжыл ааб даа, ашата һайхан эжы!
Шашхан бархиржал шадахаһаа бэшэ юумэгүй, эжынгээ домто уурагтай
хүхэ хүхэжэ, амидаралай эхиие амсаһан аргагүй үнжэгэн тэрэ нялха нарай
үедэш һүниие һүни гэнгүй, үдэрые үдэр гэнгүй, үлгы дээрэш үргэһэ нойргүй
тонгойгшо хэн бэлэй? Үлгы дээрэш үлгын дуугаар үеыншни зол жаргал
дуудан, даруу аргаахан хоолойгоор дуулагша эжышнил ааб даа, энхэргэн
һайхан эжышни!..
Балшар бага наһанайш ааша аягта хаһа ерэжэ, миин лэ амхагар
мүнсэгэр мүйлэ-энэ гэхэ шүдэгүй аманһааш, "Маа-маа!" гэһэн абяанай
долгисон соностохо мэтэ болоходо, хэнэй сэдьхэл хүмэрин уяржа, хэлэшэгүй
жаргалай үертэ абтаа гээбши? Уян зөөлэн сэдьхэлтэ эжын!
Хэзээ нэгэтэ халууран олойржо үбшэлхэдэш, хэнһээшье хэмгүй ехээр
мэгдэжэ, жэнтэ дулаан бэедээ няажа, зүнтэ зөөлэн сэдьхэлдээ зобожо, элүүр
өөдэргэ болоторшни һалиран һабандаһан, эльгэеэ эрхэбэшэ хүмэрюулһэн
эгээ байха, эгээл эбэрһэн хэн болоноб? Арюун алтан зүрхэ сэдьхэлтэ эжы!
Үетэн соогоо үндыжэ, үзэсхэлэн юртэмсэтэй танилсажа, үгы биие
мэдэржэ, үгэ заабари тоожо эхилхэ хаһандаа байн байн баярлахашье, ганхан
гунхан гажархашье мэдэрэл эрхэбэшэ амсахадаш, хэнһээшье үнэншэ,
хэнһээшье сэсэн, хэнһээшье шэдитэй хэн тодорхо бэлэй? Зүнтэ зүрхэтэ
эжы!
Үзэг бэшэгэй үзэсхэлэн угалза үгэлэн танижа, хоёрһоо нэгые хороожо,
арба-табые арьбадхажа, хори-гушые хубаажа, нэтэрүү нэгые нэмээжэ һураха
хаһандаа хамаг муу һайгаа, хамаг хараһан үзэһэнөө хэндэ түрүүн лэ
найданабши даа? Хайрата һайхан эжыдээ!
Зол жаргалтай, жабхалан һүлдэтэй, зон нүхэдтэй, урагшатай өөдэргэ
ябахадашни, шамһаа ехээр хэн баясан хүхихэб, хэн шарайгаа сэлмээн
жаргахаб? Эмгэн эжыл ааб даа, эжы!
Сагай хурдан гүйдэлтэй эбдүүсэн урилдаһаар, үйлэ хэрэгэй боро
юрьеэн соо бүншэһөөр, хүсэлтэ юумэндээ хэтэдээ үхэдхэн тэгүүлһээр зам
харгыгаа үргэлжэлүүлэн саашаа алхалхадаш, эгээл хэнэй хэлэһэн үгэ,
заабари, захяа мартагдахагүй, мүнхэ магнай дээрэш соностон сууряатажа
ябахаб, толотото зүрхэнэйш сохидол бүхэндэ үлгыдүүлэн, ходол долгисон
шэшэргэнэхэб? Эжын сэсэн үгэ, зэндэмэни заабари, заяата захяа!
Наадан «Дүрбэн бэрхэ»
Октябриин 21-дэ Догнын номой санда "Дүрбэн бэрхэ" гэhэн наадан үнгэрөө. Номой сангай дарга Бадмаханда Могломовна буряад хэлэнэй габшагай hарада зорюулhан наадаяа ехэ hонирхолтойгоор үнгэргэжэ, республикын комиссиин гэшүүдэй үндэр сэгнэлтэдэ хүртөө.
Буряад хэлэнэй габшагай hарада Догнын номой санда "Түрэлхи хэлэн - мүнхын аршаан" гэжэ урилдаа наадан үнгэрөө.
Зорилго: 1. үндэhэн хэлэеэ дэлгэрүүлхэ, хүгжөөхэ, үргэхэ.
2. түрэлхи хэлэнэй баялигаар омогорхохо.
3. аша зээнэртээ буряад хэлэнэй баялиг дамжуулха.
Нютагай дүрбэн бэрхэшүүл модонуудай ба шубуудай нэрэ оршуулаа.
Асуудал - харюу наадан 3 шатаhаа бүридэнэ:
1. Буряадай суута эхэнэрнүүд.
2. Буряад ороной суута зоной мэргэжэл ба түрэhэн нютаг.
3. Уран бүтээлнүүдэй юртэмсэ.
3 - дахи даабари: оньhон үгэнүүдэй мүрысөөн.
4 - дэхи даабари: таабари таагаа.
5 - дахи даабарида уг заншалда хабаатай асуудалнуудта эрхим hайнаар харюусаа.
Үндэhэн түрэлхи буряад хэлэeэ магтаhан үрeэл - шүлэгүүдээр уулзалга түгэсөө.
Проект «След войны»
Проект «След войны» (в огне сгорело детство). Домнинская сельская библиотека-филиал МБУК «Еравнинская ЦБС» представляет интервью с Жамбаловой Хорло Гурожаповной. Родилась в 1943 году в селе Домна Еравнинского района. В 8 лет пошла в Домнинскую начальную школу, затем закончила 7 классов Сосново-Озерской средней школы. С 13 лет начала работать конюхом в колхозе «Улан-Туя», в 16 лет стала дояркой.В 1960 году поступила в Агинский сельхозтехникум, получив образование ветфельшера, в 19 лет стала работать в ветбаклаборатории. 32 года проработала в Отделе культуры бухгалтером, экономистом. За хорошую работу награждена грамотами и ценными подарками. Она –Ветеран труда, Почетный житель Еравнинского района. Хорло Гурожаповна - член районного литературного клуба «Булаг». Она автор стихотворений и песен о своей малой родине – Домне. Весь свой богатый запас знаний передает молодому поколению, своим внукам, правнукам. Авторы ролика: Заведующая Домнинской библиотекой Жанчипова Бадмаханда Могломовна. Видео сняла Ширапова Арюна Мункоевна.
Громкие чтения на стихотворение Цыренова Бато-Очир " Хүндэтэ нютагаархидтаа"
Стихотворение Цыренова Бато-Очир " Хүндэтэ нютагаархидтаа" посвящено землякам-домнинцам. Односельчане с огромной радостью поддержали творчество местного поэта и организовали громкое чтение, затрагивающее тему войны, которая началась 80 лет тому назад.
Азбука здоровья
Литературный турнир
Мои первые книги
Литературный турнир представляет собой аналог телепередачи «Своя игра». Участвует 2 команды.
Команды выбирают тему, в которой будут играть, и цену вопроса.
Если команда отвечает верно, то очки достаются ей. Если команда затрудняется ответить, то имеет право ответить другая команда. Выигрывают те, у кого в финале больше очков.
Широкая Масленица
Видео подготовлено с целью ознакомить с читателями с историей праздника.
Что в сердце нашем самое святое?
Не надо долго думать и гадать.
Есть в мире слово самое простое
И самое возвышенное – МАТЬ!
Конкурсно – игровая программа «Пусть всегда будет мама!»
Цель: показать ценность и важность проявления лучших человеческих чувств – уважения и любви к матери.
Февралиин 23 – Эсэгэ ороноо хамгаалагшын үдэр.
Сагаалган
С праздником белого месяца!!!
Аргай һайхан эбэртэй, арал дүүрэн бэетэй,
Арсалан заанай шадалтай аша ехэтэй Үхэр жэл!
Энэ жэлдэ түрэһэн хүнүүд тэсэмгэй, олон үгэгүй, өөртөө хүнүүдые
этигүүлжэ шададаг, зүгөөр заримдаа хашан, бэлэхэнээр сухалаа хүрэдэг.
Иимэ сагтань тэдэнтэй болгоомжотой, һэргэлэн байха хэрэгтэй: тэдэ
сухалдахадаа, бэеэ барижа шададаггүй. Юрэнхыдөө шадал тамиртай, ухаатай
байбашье, хүнгэн абари зантай гүүлэхэһээ гадна зүрюу зантай юм. Тэрээнтэй
зүрилдэһэн хүндэ ехэ дурагүй байдаг.
Үхэр жэлдэ түрэһэн элитэ хүнүүд: М. Кутузов, И. Бах, А. Пугачева, Б.
Абама, С. Хуссейн.

Сагаан түмэр Үхэр жэлээ угтажа
байһан нютагаархидаа амаршалаад,
Шэнэ жэлдэ шэнэ жаргалтай
Шэмэрүүн жабарта даагдашагүй хүдэр,
Шэртэһэн гартай, шэнхинүүр дуутай,
Амандаа золтой, ажалдаа онсотой
Ябахатнай болтогой гэжэ үреэнэб.

Как приготовить саламат?
Элбэг эдеэн. Эрдэни Дугаров.
Мероприятие подготовлено с целью ознакомить читателей с традициями бурятского народа.
Милн Алан Александр
Английский детский писатель.
домнинская библиотека
Наhанайм харгы
нютагаймнай наhатайшуулай нэгэн, Москва хотодо болоhон Залуушуулай VI фестивальда хабаадаhан Цырен-Дулма Мороновна Ешидоржиева тухай зураглал